ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתק

ב"ה, כ' סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מט"ו סיון, בו כותב אשר בעוד חדש רוצה לחזור ל...

ואף שלכאורה אינו שואל עצה בזה, בכ"ז מנצל הנני ההזדמנות לעורר שלדעתי, באם יש אפשריות, כדאי במאד שימשיך בבקורו באה"ק ת"ו, לכל הפחות עוד איזה חדשים, בערך עד תקופת חג הפסח הבע"ל או עכ"פ עד לחדש שבט, שאז, כמדומה, ב...

מתחילה עונת לימודים חדשה. ובמשך חדשים אלו - ילמוד בישיבה בה לומדים רק לימודי קדש בכל היום. והעיקר שישתדל להיות בפנימי' שלה, ז.א. באוירה של ישיבה כל היום כולו. והרי דוקא שנים אלו דגיל שלו, הם החשובות ביותר לעיצוב דמותו של האדם למשך כל ימי חייו. ועוד, וגם זה עיקר חשוב ביותר - לביסוס וחיסון נגד הרוחות המנשבות בעולם, שדוקא בתקופתנו זו נושבות כמה רוחות בלתי מצויות, וביחד עם זה די תקיפות, וק"ל. ואף שמובן ערך וחשיבות התפקיד שרוצה למלאותו ב..., עבודה בשטח חינוך מסורתי, הנה - הכנה יותר יסודית להאמור, בודאי שתשתלם פי כמה, בתוספת יעילות בהשפעתו, נוסף על התועלת לעצמו. והרי בודאי למותר להדגיש שהשפעת החינוך יותר מאשר תלוי' היא בידיעות המורה, תלוי' בהשקפת עולמו בהתמסרות שלו לתפקידו בתור מחנך ומדריך וכו'. והרי דוקא בנקודות אלו, השפעת אוירה של ישיבה, ומה טוב חדורה אור וחום חסידותי - חשובה ביותר וביותר.

במ"ש בהנוגע לנסיעה באני' ישראלית בשבת - לפלא גדול הספק בזה, וכמ"ש במכת;63636#&בי (שנראה מסגנונו שידועים לו) שהענין הוא איסור ברור. וכתבתי ג"כ במכתבי, שאין צריך בזה לסמוך על עדות מי שהוא, כ"א לדרוש פנקסי רב החובל והמהנדסים באניות שבזמננו, ששם רשום בפירוט כל הנעשה באני', במכונות שלה התיקונים וכו', וכל אחד יווכח, אשר מתנהגת האני' ע"י מלאכות האסורות בשבת לכל הדיעות, ובודאי גם לו ידוע, שעל נקודה זו העיקרית, לא ענה אף אחד מאלו שרוצים להקל בשאלת הנסיעה. ועוד שאין צריך בזה מענה, כי אם לעשות צילום מפנקסים האמורים דהאניות באה"ק, ולפרסם הצילום, שאז יתבטלו כל הספיקות בזה. ולא עוד אלא שגם הוא עצמו יכול להווכח בהאמור, באם יש לו מכיר בצוות הספינה, אלא שצריך ש;63636#&יראו לו פנקס האמיתי ולא פנקס מזויף. וכמ"ש במכתבי - מבהיל בחילול שבת זה, שנעשה הענין בפרהסיא הכי גדולה של כמה מאות נוסעים ובפרסום הכי גדול, שהרי נדפס במכ"ע זמן יציאת האני' וזמן ביאתה, ונעשה הדבר בשם כלל ישראל, שכאילו הוא הבע"ב של האניות.

מ"ש שאין ביכולתו להתערב בדבר, מובן בודאי גם לדעתו שאין זה ביאור ותירוץ כלל וכלל, על ענין של חילול שבת בפרהסיא ר"ל מבלי כל אונס מוחלט בדבר. ובפרט שכבר היו כמה מקרים דאלו שלא רצו לחלל השבת, ולחצו וגם הצליחו שתהי' נסיעתם ע"פ תורתנו תורת חיים. וכבר כתבתי והעתקתי מאמר רז"ל (שבת קיט, ב) דענין חילול שבת הוא שהחריב ירושלים עיה"ק ת"ו. ואין להאריך בדבר המכאיב ומצער עד לכדי הבהלה.

המחכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תתק

חלקה נדפס בלקו"ש חי"א ע' 357 חלקה בחכ"ב ע' 384 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

באני' ישראלית בשבת: ראה גם לעיל אגרת ו'תריח, ובהנסמן בהערות שם.