ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקא

ב"ה, כ"ב סיון, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

... לכאורה צריכה היתה לכתוב ע"ד האמור קודם הנסיעה ולא לאחרי' - שצריך עיון מה יועיל הביאור בזה, אבל בהיות שעל כל איש ואשה להתבונן בכל מאורע ומקרה שבחייו, שבודאי יכול ללמוד מזה איזו הוראה בעבודתו, ובחייו הוא [וכידוע פתגם הבעש"ט ששמענוהו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר: כל מה שאיש הישראלי רואה ושומע, הנה זה הוראה לו בעבודתו הוא, מתאים לדבר משנה אני נבראתי לשמש את קוני], מפרש הנני כתיבתה אלי, בכדי שתדגיש נקודה הבאה, והיא:

בתקופתנו תקופה דעקבתא דמשיחא, וכמבואר ענינה בסוף מסכת סוטה, וע"פ פתגם הידוע מהרמב"ן באגה"ק שלו לבנו שכל המקודש מחבירו וכו' - בעוה"ר נגע מיוחד באה"ק ת"ו, והוא נגע המפלגתיות, ועד כדי כך, שחדר הענין אפילו בקצינים של העדה, בהחוגים אשר באמת חרדים הם ויראים לדבר ה', וכמו כל ענין שהוא שונה מענין תורה ומצות ומתמסרים אליו הנה מה שלא יהי' הענין, אי אפשר שלא יגרע בההתמסרות לתומ"צ (לפעמים רחוקות עכ"פ אפילו אם ברוב הפעמים, הרי זה מסייע להם), ועד"ז בנדון המפלגתיות, שאף שבמצב ההווה באה"ק ת"ו, כמה תועליות הביאה המפלגתיות בחוגי החרדים, אי אפשר, וכן כבר הי' בעבר, שבאיזה ענינים לא תגרע בהפצת תורה ומצות וכו'. וכידוע התנגדות גדולי ישראל בדורות שעברו למפלגתיות בין הדתיים, וכמה מגדולי ישראל אפילו בהווה שהם בהסתייגות בזה, ומהם גם כאלה הנמצאים באה"ק ת"ו וידועה עמדתם בהאמור.

ועד"ז - תנועת חב"ד מאז ומקדם ועד היום הזה, היא על מפלגתית ובלתי מפלגתית. ומטעם האמור לעיל - נקודה הפנימית, שהיא צריכה להיות יסוד עבודה הק' של מחנכות ברוח התורה והמסורה, שעליהן להזהר ביותר וביותר מכל ענין של מפלגה ואפילו ממפלגות הדתיות, שהרי החינוך צ"ל חינוך תורני עצמאי - עצמאי באמת, וכאמור - באם ספק באיזה פרט העבודה, לא עליהן להכנס בהבירור בדבר, ובפרט באם הספק דורש חקירה ודרישה וכו'.

... וכנ"ל אין רצוני להכנס בזה במכתבי אלי', כיון, שכאמור, הבירור בהענין הרי זה היפך תפקידה, באם מתכוננת להיות מורה בחינוך על טהרת הקדש. ולא באתי בהאמור אלא להדגיש עוד הפעם, שעכ"פ מכאן ולהבא תשפיע על הבנות-חברותי' להנזר מכל ענין מפלגתיות ומכל ענינים של מחלוקת, ויקדישו זמנן ומרצן לעלות במסלה העולה בית א-ל, תורתנו תורת חיים, אשר תורה אחת היא וארוכה מארץ מדה, מאיזה מדה שתהי' ומאיזה מפלגה שתהי', תורת הנגלה ותורה הפנימית גם יחד.

ויהי רצון שתפעול בכיוון זה האמור ככל יכולתה ובכגון זה הובטחנו מחז"ל יגעת ומצאת, והסמסרותה ברכוז חברותי' לכיוון זה, יהי רצון שתכפר על הפעולות האמורות אודותן כותבת, ויוסיף השי"ת בברכתו אליהן בעניניהן הפרטים ובעניני השפעתן על הרבים גם יחד.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר