ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקו

ב"ה, כ"ה סיון, תשי"ט

ברוקלין.

צעירי אגודת חב"ד סניף מאנטרעאל

ועד מחנה גן ישראל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתבם מיום החמישי, פרשת דבר אל אהרן וגו' בהעלותך את הנרות, מבשר טוב ע"ד פתיחת המחנה בשבוע זה.

יהי רצון שיהי' בהצלחה הכי גדולה הן בגשמיות והן ברוחניות.

ומתאים להכתוב דבר אל אהרן (אשר כאו"א מישראל הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש) בהעלותך את הנרות - נר ה' נשמת אדם - עד שתהא שלהבת עולה מאלי', הנה יקוים זה בכל אלו הנמצאים במחנה גן ישראל אשר זאת תהי' עבודתם של כל העובדים ומתעסקים, שליט"א.

בברכת הצלחה ולבשו"ט.

ו'תתקו

נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 192.