ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקט

ב"ה, ערב ר"ח תמוז, חדש גאולת

ברוקלין.

כ"ק מו"ח אדמו"ר, ה'תשי"ט

לבני ובנות ישראל אשר ב"גן ישראל"

ובראשם המדריכים-ות, ההנהלה וכן

המתעסקים-ות

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

תהי' פתיחת הקייטנא גן-ישראל וביאתם שמה בשעה טובה ומוצלחת,

וימשיכו ההצלחה והברכה בכל עניני גן-ישראל הגשמיים והרוחניים,

וגן ישראל יתאים לשמו להעמיד אילנות טובים נושאים פירות טובות,

ויקוים בהם הכתוב יבוא דודי (זה הקב"ה) לגנו-לגנוני*, דירתו ית',

על ידי לימוד וקיום תורתנו ומצותי' מוארים באור וחיות חסידותיים.

ובשנה זו אשר שבת היא להוי', ימשיכו בכל עניניהם שובה** ונחת, שבת שבתון, עונג האמתי, בגשם וברוח גם יחד.

בברכת הצלחה בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

*)מדרש רבה במקומו. נתבאר בהמשך באתי לגני - לכ"ק מו"ח אדמו"ר, השי"ת.

**)עיין רשימות ע"ס תהלים לאדמו"ר הצמח צדק צב, א (ובמילואים שם).