ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקיא

ב"ה, כ"ט סיון, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה צדוק שי'

שלום וברכה!

ע"י הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה מנחם שי' מלוב, נתקבלה תשורתו, ביכל כת"י מאמרי רבנו הזקן.

ות"ח ת"ח על תשורתו האמורה, שהרי נוסף על הפתגם הכללי מילתא אלבישייהו יקירא עאכו"כ בהנוגע לתורת רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובודאי באם נמצא ת"י כ' או אצל בני המשפחה, עוד כתבי יד ורשימות מסוג האמור, גודל ת"ח נתונה לראש באם ימציאם לי, ובפרט שנוסף בזה גם תועלת הרבים כמובן, ואם מאיזה טעם שיהי' ירצה ע"מ להחזיר, מובן שיקוים התנאי.

אין ידועים לי עוד מבני משפחתו, אבל כיון שאבותיהם היו מחסידי אדמו"ר הצמח צדק ולמעלה בקדש, נמצאו בטח תחת ידם עוד כתבי יד ע"ד הנ"ל, ות"ח על טרחתו בבירור הדבר, ובטחוני שהרה"ח הר"מ שי' מלוב, יקח ע"ע הטרחה במשלוח וכו'.

ויהי רצון אשר לארך ימים ושנים טובות יוסיף כ' בהעלות זכרונות ימי קדם, ימי האור, במה ששמע מאבותיו ואבות אבותיו, ממה ששמעו הם כאו"א מרבותינו נשיאנו כאו"א בדורו, והרי דברי צדיקים קיימים לעד ופועלים פעולתם, תקותי שבטח יפיץ עניני החסידות תורתה והנהגותי' בכל מקום שידו מגעת.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

ו'תתקיא

מו"ה צדוק: חייקין, תל אביב.

תשורתו: ראה אגרת הקודמת.