ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקיב

ב"ה, כ"ט סיון, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת תלמוד תורה בית יוסף

ישיבת ליובאוויטש, בטרנטה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל פ"כ מס' לו לז, משקפים ר"פ מהמצב במשך השבועות שעברו.

ויהי רצון שמתאים למה שנדבר זה כו"כ פעמים, תתחילנה הבשורות להיות באופן דואתהלכה ברחבה עד לופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ועד לנחלה בלי מצרים.

שאם בכל הענינים מוכרח הדבר עאכו"כ בחינוך על טהרת הקדש ובחינוך שמטרתו לאחד הנגלה והפנימיות תורה תמימה, וק"ל.

וכיון שנכנסנו לחדש הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, אשר היתה בזה גאולת הרבים בעת ההיא ולשנים ולדורות הבאים לאחרי זה, וכמובן מפרטי הענינים פרשת המאסר והגאולה, הנה יביאו זה בפועל בפעולות באותן השטחים עליהם מסר נפשו הק' הם הפצת היהדות בכלל והפצת המעינות ביחוד, שכל השייכים ויודעים עד"ז מחויבים בזה, וכיון שלהצלחת העבודה צריכים למנוחה שמחה וטוב לבב, הנה רועה ישראל יאר פניו ויגאל את כאו"א בתכ"י מכל ענינים המבלבלים, וימלאו את כל הנ"ל מתוך הרחבה אמיתית הן בגשמיות והן ברוחניות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תתקיב

ראה גם לקמן אגרות ו'תתקח. ו'תתקכא. ו'תתקכח.