ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקיג

ב"ה, אדר"ח תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה זלמן טובי' שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ו סיון עם המצורף אליו, תמונת תלמידי הכתה שלו שליט"א, זרע ברך ה'.

ותקותי חזקה, אשר יודעים הם על המסופר בתורתנו הקדושה תורת חיים, אשר בצלם אלקים עשה את האדם, ובכדי שיהי' הצלם ניכר על פני האיש הישראלי, נער או זקן, הרי זה על ידי קיום מצות האלקים, ולכל לראש - תלמוד תורה אשר שקול כנגד כולם.

וכיון שאמרו רז"ל, אשר אין לך דבר העומד בפני הרצון, בודאי החלטת התלמידים להתנהג באופן האמור, יקיימוה גם בפועל ויצליחו, וכמאמר רבותנו ז"ל יגעת ומצאת,

והוריהם שי' והמורים שלהם שי' ירוו מהם רוב נחת אמיתי הוא נחת יהודי מסורתי חסידותי.

בודאי ימסור פרישת שלום שלי לכל אלו אשר באו בהתמונה, ועל ידם גם לשאר בתי ספר חב"ד אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש, אשר בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו.

בברכת הצלחה ולבשורות טובות בכל האמור.

ו'תתקיג

מו"ה זלמן טובי' שי': אבלסקי, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'עח, ובהנסמן בהערות שם.

** לתקן בפנים: מוכרחת. א. קווינט. **