ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקיד

ב"ה, אדר"ח תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה סיון, בו כותב אשר מציעים לו נכבדות, ולהמענה שלו שרוצה להמשיך בלימוד תוה"ק, ענוהו אשר גם מצד השני מסכימים על זה.

ובאם יתברר שכן הוא (אשר יסכימו שמשך זמן חשוב ימשיך לימודו בישיבה, לימוד תורת הנגלה ותורת החסידות גם יחד), יש להתענין בההצעה, והשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית ינחהו בטוב לפניו באמת.

הכתוב לעיל שמצד השני מסכימים לזה, מובן שלכל לראש צריכה להיות החלטה תקיפה מצדו הוא, שלא רק שימשיך ללמוד בהתמדה ושקידה אלא אדרבה עוד יוסיף בזה, ועיין הלכות ת"ת לרבנו הזקן ריש פרק ג': גם אחר הנשואין יוכל ללמוד ב' או ג' שנים בלי טרדה וכו', והנ"ל אמור בהנוגע לאלו שענינם עסק וכיו"ב ועאכו"כ בהנוגע לזה שבחר בחלק היפה להיות תורתו אומנתו ומשרת בקדש.

תקותי חזקה שנוסף על לימוד בהתמדה ושקידה בתורת הנגלה ובדא"ח, שומר גם שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים אין ענין אחד מוציא את השני, וכמובן כגו"ד אשר בהשתלשלות מכנ"ל מטה מטה נעשה הענין דחילוק טלית וציצית (כמבואר בדרושי דא"ח דש"ק דאזלינן מני') אלא שבזה אין קדושה כלל בטלית משא"כ וכו'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.