ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקטו

ב"ה, ב' תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

קבלתי ידיעות מאיזהו מקומן, שתלמידים ונערים בקשו להתקבל בישיבת תומכי תמימים, ולא נתקבלו מפני חוסר מקום.

הנה איני יודע נכונות הדבר, ואפילו באם הן, באם טעם האמור הי' לכסות עינים או שהיתה איזה מניעה אחרת.

ולא באתי אלא להעיר, שאם טעם הנ"ל הוא טעם האמיתי, מובן שאין לו כל שחר, כי אפילו באם בפועל אין מקום ומציאות לאכסן התלמידים וכיו"ב, מוכרח ההשתדלות בזה כו"כ, וכמדומה שמדובר כ"פ שבזמננו תלמיד הרוצה להתקבל במוסד, הענין זקוק לטפול מזורז, שהרי בכל מקום ובפרט באה"ק ת"ו באם לא ידונו על הענין בכובד ראש, ותומ"י, אפשר שלאחרי שעה קלה, כבר יוקלט באיזה מוסד הבלתי רצוי, ובודאי שהאריכות בדבר אך למותר.

ולחשיבות הענין נשלח המכתב מהיר דחוף ואצפה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר