ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקטז

ב"ה, ב' תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בקשת ברכה פ"נ.

בו כותב ע"ד המשך עניניו בעתיד, - ומובן וגם פשוט שעליו להמשיך ללמוד בישיבה תורת הנגלה והחסידות גם יחד מתאים להוראת המשנה, יראתו קודמת לחכמתו, וכיון שהוא מאחב"י הספרדים, אשר מנהגם מנהג טוב ונכון במאד, להתחתן בגיל שסמוך לשמונה עשרה, וכבר עבר גיל זה, עליו להתענין בזה, כמובן באופן המתאים ע"פ הוראת תורתנו בדרכי צניעות וכו' וכבר הודיעונו חז"ל אדם מקדש עצמו מעט למטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה.

לשאלתו אם צריך לחפש בעניני שידוך או עד שיזדמן, הרי מפורש ברז"ל, שצריכה להיות כאדם המחזר אחר אבידתו.

בודאי נוסף על לימודו בנגלה וחסידות שומר גם שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.