ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקיח

ב"ה, ג' תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שמעון שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו בשאלה, איך לכתוב הפרט דשנה החדשה הבע"ל כ"ף כפופה או כ"ף (סופית) פשוטה.

והנה הוראה בזה לא שמעתי, אבל מיוסד על מנהג ישראל מאז ומקדם בכגון דא, והרי גם מנהג ישראל תורה היא.

הנה בציוני הסימנים בטור ושו"ע וכיו"ב ועד"ז בציוני הדפים משתמשים בהאמור בכ"ף כפופה, ולע"ע לא מצאתי יוצא מכלל זה, והרי בשנים מקדם, כמה מהמדפיסים היו בני תורה והדפסת ספרים היתה דוקא בהסכמת רבנים וכו', והרי דבר שהוא שבכל המקומות (עכ"פ שראיתי אני) הוא כנ"ל.

ועיין שבת ק"ד א', מגילה ב', ב', איזו מהנ"ל היתה נפוצה יותר. וראה ג"כ ל"ת להאריז"ל ר"פ ח"ש.

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים והפרטים שהא בהא תליא ובברכת חג הגאולה.

ו'תתקיח

מו"ה שמעון: גליצנשטיין, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ב ריג*.

כ"ף כפופה או כ"ף (סופית) פשוטה: בהמשך לזה - ראה קובץ יגדיל תורה ירושלים, גליון יא ע' 19-21.