ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקיט

ב"ה, ג' תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שאול ישכר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מר"ח תמוז.

ובעת רצון יזכירוהו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם, ויהי רצון שיבשר טוב בזה.

ובפרט שהרי נמצאים אנו בחדש הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, וגופא בתר רישא אזיל.

בברכה לבשו"ט בטוב הנראה והנגלה.

במש"כ עוה"פ בדעת זח"ב (קיח, א-ב) - כ"כ שמדחשיב שם כ"פ שאדם הוא רביעי )לאחרי הבער) והוא " סיומא דלהון" - של השור והבור והמבעה וההבער - מוכח דלא זהו מבעה. אלא דקאי על המשנה שלאחרי המשנה הנ"ל ד' אבות כו'. - דרך אגב כהנ"ל אינו שייך לענין כותב ס' הזהר כאן שהוא מדברי רע"מ.

ו'תתקיט

מו"ה שאולל ישכר: ביק, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תשדמ, ובהנסמן בהערות שם.

במש"כ עוה"פ: בהמשך להאמור לעיל אגרת ו'תשדמ.