ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקכא

ב"ה, ו' תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות ובעל מרץ

הרי"ז שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א סיון, שז"ע נתקבל, ותוכנו אודות יסוד מפלגה בלתי מפלגתית באה"ק ת"ו.

וכמדומה כבר כתבתי לו בכגון דא, שהתחלה בזה צריכה להיות דוקא מאלו הנמצאים באה"ק ת"ו, שאז ביד אלו הנמצאים מחוץ לה גם הם לעשות בזה, ומובן שדוקא בחדשים אלו, שלפני בחירות יש חשש להתנגדות מוגברת מכו"כ חוגים, אפילו מאלו שזמן רב לפני בחירות, אולי לא היו מתנגדים בגלוי וק"ל.

ומובן שהנ"ל אמור בהנוגע ליסוד מפלגה, אבל אין פוטר כלל את כאו"א שהיכולת בידו לעשות הכל בענינים על מפלגתים (ולא כביטויו בלתי מפלגתים), כוונתי - עניני הפצת היהדות המסורתית, אשר באה"ק ת"ו כר נרחב לפעולות מסוג זה, ובפרט בתוככי הנוער.

ומובן הפלא התמי' והצער על מיעוט הפעולות בכגון דא וחוששני שלא רק מיעוט אלא מיעוטא דמיעוטא ופחות מזה, וקשה להאריך בדבר המצער ובפרט בריחוק מקום, שהרי הודיעו חז"ל אל תדין את חברך כו'.

ויהי רצון כיון שנמצאים אנו בחדש הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, אשר היתה בזה גאולת הרבים בעת ההיא ולשנים ולדורות הבאים לאחרי זה, כמובן מפרשת המאסר והגאולה, יביאו זה בפועל בפעולות באותם השטחים עליהם מסר נפשו הק' הם הפצת היהדות בכלל והפצת המעינות ביחוד שכל השייכים ויודעים עד"ז מחויבים בזה.

וכיון שלהצלחת העבודה צריכים מנוחה שמחה וטוב לבב הנה רועה ישראל השי"ת יאר פניו ויגאל את כאו"א בתכ"י מכל ענינים המבלבלים וימלאו את כל הנ"ל מתוך הרחבה אמיתית הן בגשמיות והן ברוחניות.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

ו'תתקכא

הרי"ז: דבורץ, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'תשלו, ובהנסמן בהערות שם.

כיון שנמצאים: ראה גם לעיל אגרת ו'תתקיב.