ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקכד

ב"ה, י' תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

לכבוד הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק

ליובאוויטש

באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח היום בקשר עם הכינוס ארצי שיתקיים איה"ש ביום א' חג הגאולה הבע"ל, וזו נוסחו:

כינוס רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש שבאה"ק, כפר חב"ד.

זכות בעל השמחה יגן ויצליח הכינוס במטרתו העיקרית לחזק ולהרחיב הרשת בתוככי כל מוסדות חב"ד ועניניו, שתחדיר בהמחונכים והמחונכות ממסירות נפש בעל השמחה והתלהבות חסידותית לתורתנו ומצותי' ויפרצו ימה וקדמה וצפונה ונגבה עדי לגאולה הקרובה ממש על ידי משיח צדקנו.

בברכת הצלחה,

מנחם שניארוסאהן

המברק בטח נתקבל במועדו, ובודאי יודיעו לכאן ובפרטיות הדרושה מהנעשה בזה.

בכבוד ובברכת חג הגאולה,

מזכיר