ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקכה

ב"ה, י' תמוז, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

צנמ"ס כו' מו"ה שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

בהמשך לבקורו אצלי של מר חיים משה שי' שפירא, נתגלגלה השיחה גם בנוגע לכת"ר, ורצוני להודיע לכת"ר תוכן הדברים בזה.

מר משה חיים שי' אמר לי כי בקשר עם הבחירות הבע"ל יש סברה אצל

המזרחי - הפועל המזרחי להעמיד את כת"ר על רשימתם.

על זה עניתי לו - שאפילו אם תהי' חזית דתית מאוחדת (שכשאני לעצמי - עדיין לא נתייאשתי מתקוה זו, אע"פ שעל פי השמועה אין התלהבות בין המפלגות לרעיון זה), גם אז לא הי' נראה לי שהרב זוין שי' יופיע על הרשימה, כיון שהודות להשפעתו בהחוגים שונים ונרחבים - כוחו יפה יותר בתור אדם בלתי פוליטי, משא"כ אם יופיע על איזו רשימה תוקטן השפעתו. ולדוגמא, אילו הרב הרצוג שליט"א מחליט להנפש ולהתפנות ממשרתו, הרי לפי השערתי תהי' להרב זוין שליט"א השפעה בהשאלה מי יהי' המועמד לממלא מקום, משא"כ אם יהי' קשור ברשימה מפלגתית, אפילו מאוחדת מכל הרשימות הדתיות. ולדעתי ענין זה חשוב יותר...

לפלא וגם מצער, שמתעכבת כל כך הופעת הכרכים הבאים של האנציקלופדי' התלמודית. ודרך אגב, גם זה הזכרתי בשיחתי עם הנ"ל, שמסופקני במאד מאד אם השתתפות כת"ר בכנסת - חשובה יותר מאשר המפעל הכי חשוב דאנציקלופדי' התלמודית, שזמנו מוקדש למפעל זה ואין למעטו על ידי הופעתו והשתתפותו בכנסת, שהרי זה יכול להיעשות על ידי אחרים.

בודאי יודיעני כת"ר באם יהי' המשך בהאמור, וכן בכלל בנקודות האמורות לעיל.

בכבוד ובברכה ובנוסח ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר, א געזונטן זומער ולבשורות טובות, מ. שניאורסאהן

ו'תתקכה

מו"ה שלמה יוסף: זוין, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'רכא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'תתקסז.