ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקכו

ב"ה, י"א תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מד' תמוז, בהנוגע לנסיעה על חדש תשרי הבע"ל לכאן.

והנה העיקר חסר במכתבו, והוא שע"פ המדובר בכ"מ גודל הענין דהפצת המעינות, מובן וגם פשוט שלכל לראש זהו גם מענינו הוא, ובפרט ע"פ החינוך שקבל ובמה שרואה ממעשי אבות שליט"א במשך שנות חייו בהפצת המעינות, וביחוד בשעה שנמצאים בסביבתו אברכים אחב"י שליט"א הספרדים, שרק מקרוב נודע להם ע"ד ענין המעינות, וע"פ מוצאם שייכים לפנימיות התורה לימוד הזהר מקדם קדמתא, הרי חובתו בזה גדולה פי כמה בתוככי שאר התמימים ובני התמימים מרוסיא שנפגשים עתה עם אחינו הספרדים, ולצערי עד עתה לא שמעתי כלום מהשתדלותו בזה, וגם במכתבו אין מזכיר עד"ז, ובטח ימלא במכתבו הבא, ויהי רצון שתהיינה בשורות טובות טוב העושה פירות טוב דקדושה וגם טוב במלופים וכמבואר הענין בדא"ח (עיין לקו"ת שה"ש - י, סע"ד).

ובהמצאנו בערב ימי חג הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שמסר נפשו על ענין הפצת המעינות, יהי רצון שתתגלגל זכות ליומין זכאין להתעוררות פנימיות בזה ושיביא לבכן ולפועל ולבשו"ט.

המחכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

מובן שכהנ"ל מופנה לכל חבריו מבני התמימים ואנ"ש שי'.

ו'תתקכו

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 518.