ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקכז

ב"ה, י"א תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יהודה

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו ופ"נ מיום שני - ובעת רצון אזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובמענה להודעתו אודות יום הולדת שלו, ובודאי ינהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו הן בגשמיות והן ברוחניות ויוסיף בלימוד התורה וקיום מצותי' מתוך הרחבה.

בברכה להרחבת הפרנסה בקרוב ממש...

א) במש"כ בדרה"ח על אבות (פ"ה, מכ"ב) דבאברהם כתוב ושני נעריו עמו ובבלעם - אתו, ובס"ת ובחומשים הוא להיפך. - אפ"ל שהוא ע"פ הגירסא בתנחומא (וירא, ור"פ אמור), ויק"ר פכ"ו, ז. גירסתנו בס"ת וחומשים אושרה במנחת שי לבלק (כב, כב).

ב) בשאלתו מאי קמ"ל בל"ת להאריז"ל (במדבר טז, יד) על הת"י - לפי' הפשוט בכתוב - "ה" ד"העיני" - היא ה' התמי', שא"א להיות כן (משא"כ באם הי' הדבר אפשרי כו').

אבל יש מפרשים הכוונה לקריאה והכרזה: אפילו עיני גו' - וזהו צד השוה דפירש"י ול"ת להאריז"ל.

וכפי' הא' - בתרגומים (מדלא ביארו והוסיפו תיבת אפילו), רשב"ם, בעה"ט ועוד.

ובהראב"ע הביא ב' פי' אלו.

ו'תתקכז

חלקה נדפס בלקו"ש ח"ז ע' 370 חלקה בח"ד ע' 1320 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יהודה: שמוטקין, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תקצד, ובהנסמן בהערות שם.