ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקכח

ב"ה, י"א תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

כו' מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ח' תמוז עם הפ"נ.

וכיון שנמצאים אנו ערב ימי הגאולה יב-יג תמוז גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר היתה בזה גאולת הרבים בעת ההיא ולשנים ולדורות הבאים לאחרי זה, וכמובן מפרטי הענינים של פרשת המאסר והגאולה.

הנה יבוא זה בפועל בפעולות באותם השטחים עליהם מסר נפשו, הם עניני הפצת היהדות בכלל והפצת המעינות ביחוד, שכל השייכים ויודעים עד"ז מחוייבים בזה.

וכיון שלהצלחת העבודה זקוקים למנוחה שמחה וטוב לבב, הנה השי"ת רועה ישראל יאר פניו ויגאל אותו מכל ענינים המבלבלים, וימלא את כל הנ"ל מתוך הרחבה אמתית הן בגשמיות והן ברוחניות.

בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט,

מ. שניאורסאהן

במש"כ בדרמ"צ ע"ד הבעש"ט (הובא בתוס' פרטים בקונטרס ומעין סמי"ט) דלמה לא המשיך בשנה הב' והג' - הנה כמה ענינים שאין מתחדשים בכל שנה ושנה משרשם הראשון, וכמו מספר שני האדם (ראה יבמות ספ"ד) וראה עט"ר איך שכל שנה הוא פרט הנמשך מהכלל דאלף שנה.

ו'תתקכח

נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 237 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה יצחק: דובאוו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'רעט, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ו'תתקצג.

כיון שנמצאים: ראה גם לעיל אגרת ו'תתקיב.

במש"כ בדרמ"צ: קז,ב.