ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקכט

ב"ה, י"ד תמוז, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו

מלאכת שמים וכו' מוה"ר משה שי'

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הארוך נתקבל מכתבו מכ"ח אייר, שנתעכב בהלוכו יתר על הרגיל.

ות"ח ת"ח על טרחתו לכתוב לי על תוצאות ביקורו בכמה מדינות בנוגע לשאלת ההפרדה. ובודאי לדכוותי' למותר להאריך בטענות המנגדים לענין ההפרדה שהן טענות בשכל אנושי הבאות להצדיק את העובדא או את הרצון. וכמו כל הענינים גם זה משתקף בתורתנו תורת חיים, גם להלכה למעשה, שמוצאים אנו בה ב' הוראות מן הקצה אל הקצה בענין זה: לא נחשדו ישראל כו' (קדושין פב, א); ואין אפוטרופס כו' (חולין יא, ב).

כמו כן בודאי למותר לעורר את כ' שינצל כל כחותיו לעסוק בענין ההפרדה גם להבא, שאף על פי ואת"ל שעתה עדיין קשה להגשימו, אבל אין אתנו יודע עד מה, והחוב על איש ישראל לעשות כל התלוי בו והשם הטוב בעיניו יעשה.

תודתי מיוחדה עבור הפ"ש ממוסדות חנוך החב"דיים שביקר, ובודאי גם זה למותר לבקשו לסייע בביסוסם והתפתחותם, והרי השפעת כ' מגעת בכמה וכמה מקומות ומשרדים וכו'.

ובהמצאנו למחרתו של יום הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר פרשת מאסרו ומס"נ שלו בטח ידועה לכ', יהי רצון שכל אחד ואחד בתוך כלל ישראל ימלא תפקידו המוטל עליו מההשגחה העליונה בשטח התורה והמצות בכלל, וביחוד בחינוך על טהרת הקדש, אשר תמיד היתה בעי' חיונית ועל אחת כמה וכמה בתקופתנו רבת המאורעות וביחד עם זה רבת הבלבולים וטשטוש המוחים והגבולים.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בענינים הכלליים והפרטיים גם יחד.

ו'תתקכט

מוה"ר משה: מונק.

לשאלת ההפרדה: ראה גם לעיל אגרת ו'תקלז, ובהנסמן בהערות שם.