ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקלא

ב"ה, י"ד תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מיכאל

שי'

שלום וברכה!

במענה לשאלתו במ"ש אודות השינוים בבית רבקה, להחליף גיל התלמידים וכו'.

הנה מובן וגם פשוט, שהסברא שתהיינה כתות מגיל מבוגר יותר, טובה היא במאד מאד, ומכמה טעמים, אבל ביחד עם זה ג"כ מובן ופשוט, שאין מקום לעשות מין מסחר בכזה, ז.א. שישלחו תלמידות בית רבקה למוסד חינוך אחר, שהרי האחריות הוא על מוסד ב"ר שיתחנכו גם הקטנות דוקא בחינוך על טהרת הקדש, ואין כאן מקום לחילוף זו בזו, כי אם להגדיל ולהוסיף כתות מבוגרות, וביחד עם זה לחפש אמצעים להוצאה הנוספת עי"ז, אבל פשוט שלא לשלוח תלמידות מהמוסד מאיזה גיל שתהיינה, וק"ל.

בברכת הצלחה ולבשו"ט.

ת"ח במיוחד על רשימת הת' העובדים בחינוך וכו' ובכלל על כתבו בהצלחת העבודה ותקותי חזקה שעוד יותר יש, והרבה יותר, ממה להיות בשמחה מפירות העמל שלו ושל שאר אנ"ש שי' שבמרוקו. ובודאי שזה יוסיף בכאו"א מהם כח ואומץ לא רק להמשיך בעבוה"ק אלא להוסיף כהנה וכהנה וזכות הרבים-ות מסייעתם וכ"ק רבותינו נשיאינו מעוררים ר"ר להצלחתם בכהנ"ל מתוך בריאות שמחה וטוב לבב ולברכה ולהצלחה גם בענינים הפרטים.

ו'תתקלא

מו"ה מיכאל: ליפסקר, מכנס. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'תקעח, ובהנסמן בהערות שם.