ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקלב

ב"ה, ט"ו תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על ההודעה אודות קשו"ת של בתו מרת ברוריא תי' עם ב"ג שי' בשעה טובה ומוצלחת.

הנה יה"ר מהשי"ת שתהי' בשעה טובה ומוצלחת ולבנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה,

וכת"ר וזוג' הרבנית תי' ירוו מהם רוב נחת אמתי.

בכבוד ובברכת מזל טוב ולבשו"ט.

במש"כ בשו"ע רבנו הזקן הל' אונאה סכ"ח-כ"ט דמשמע שם לכאורה דדיבורים הגורמים צער אין זה לה"ר, והוא דלא כרמב"ם הל' דעות פ"ז ה"ה: המספר דברים שגורמים אם נשמעו כו'.

- ויש להוסיף שבמ"מ שם ציין לרמב"ם פרק הנ"ל -

ולדעתי - בשו"ע שם קאי בהל' אונאה. והל' לה"ר (וקללה) הובאו רק בדרך אגב.

(ובעיקר לומר שיש משום אונאה - אף במקום לה"ר וקללה - ולא לחדש דיש משום לה"ר, כדמוכח מהסגנון שם),

ולכן קיצר, בלה"ר ולא הביא אלא מה דפסיקא לי', ובשו"ע רבנו חאו"ח סקנ"ו ס"י ואילך - ששם מקום הל' אלו האריך וגם העתיק דברי הרמב"ם הנ"ל בלשונם ממש.

ועיי"ש סוסי"א: אבל דבר שי"ל כו' אין בו כו'.

ו'תתקלב

מו"ה יצחק: הוטנר, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתקכה, ובהנסמן בהערות שם.