ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקלד

ב"ה, ט"ו תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפתקא שלהם, בצירוף נדבת לבם הט' חלק מנבזבן ומתנן דיהבן לחתן וכלה.

(עיין זהר חלק א' קמט, א).

ויהי רצון אשר נדבתם האמורה בתחלת בנין ביתם בישראל בנין עדי עד, תפעול ההרחבה וההגדלה בברכות השי"ת והצלחתו בבנינם האמור, בית נאמן.

(עיין ד"ה מזמור שיר חנוכת הבית, לרבנו הזקן, לקו"ת ברכה צ"ח ד', ובספר התניא ספל"ד).

ומתוך הרחבת הדעת יבשרו טוב בעניניהם הכללים ובעניניהם הפרטים בטוב הנראה והנגלה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.