ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקלז

ב"ה, ט"ז תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל

מדות ובעל מרץ וכו' מו"ה חנניא יום טוב

ליפא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הגאולה, י"ג תמוז, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, אשר היתה בזה הצלת ונצחון התורה ומצותי' בכלל, וכמובן וגם פשוט מפרשת המאסר והגאולה, וק"ל.

בו כותב, אשר שאלוהו ע"ד השתדלותו בהנוגע למקוה כשרה ומהודרה בכמה מקומות, ובהם כאלו שהנהגתם שם בעניני תורה ומצותי' דורשת תקון עיקר, ואולי גם יותר מזה, ושואל דעתי בזה.

ויישר חילו וירבה חיילים להוסיף בהחזקת והפצת הטהרה בישראל בכל מקום שידו מגעת. ובהנוגע לקושיא האמורה, ידועה הבחינה בזה, מה ששמע כ"ק מו"ח אדמו"ר מכ"ק אביו אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - מה שענה לו כ"ק אביו - מוהר"ש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ביחידות (נדפס בהיום יום כ"ג סיון).

אלא שבזה להעיר, כיון שפרסום השתתפותו בהאמור, הרי אין זה נוגע להכשר המקוה וכו' - מאידך גיסא י"ל שמי שהוא הרוצה לטעות יטעה וילמוד בזה משמעות בלתי רצוי', אף שהוא היפך הכוונה, הרי לדעתי יש למעט בפרסום ככל האפשרי ועד לקצה. ועד"ז הוא גם התנהגותי בענינים כאלו, ע"פ מה שראיתי - לעשות ככל התלוי - להציל מי שיהי' מבני ישראל [ומה לנו פחות מסוג האמור בסנהדרין מ"ד ריש עמוד א'. ונפלאים דברי רש"י שם, עדיין שם קדושתם עליהם. ובפירוש הר"ח - ישראל קרי להו רחמנא*] להצילם אפי' מעבירה על דקדוק קל של ד"ס עאכו"כ ביסודי הדת ובענין הנוגע לדורות ולדורי דורות, שבזה הרי הדרישה וההכרח הכי גדולים, וכמובן גם מענין העברת נחלה דאסור דאורייתא, ואפילו מבישא לטבא, דילמא זרעא מעליא הוי לי'. וק"ל.

במ"ש אודות הלינה בהאטעל - ראינו מנשיאנו הק' שהיו נוהגים בהאמור בלי כל חשש אף שהי' הדבר ידוע ומפורסם, כיון שרבו המבקרים אותם - בהאטעל, ועיין סוכה ל"ב סוף עמוד ב': מהדר וכו' הואיל ונפיק מפומי' דרב כהנא כו'.

בכבוד ובברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט.

ע"ד הענין דלינה הנ"ל - הוא ג"כ בהנוגע לתמונות בנ"א הנעשה בפוטוגרפיא - שראינו רבותינו משתמשים בהם.

*)ודבורו של ה' מעשה הוא ולא רק כמעשה (ראה שבת קיט, ב).

ו'תתקלז

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 480 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה חנניא יום טוב ליפא שי': דייטש, קליוולנד, הרב מהעלמיץ. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'רנג, ובהנסמן בהערות שם.

אודות הלינה בהאטעל: שאינו יהודי.