ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקלח

ב"ה, צום הרביעי יהפך לששון ולשמחה, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השני עם המצורף אליו.

בעת רצון יזכירוהו ואת ב"ב שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לתוכן כתבו.

ובמ"ש אודות נתוח של הצנורות - לא נראה לי זה כלל וכלל, והרי זהו שולל אפשריות הריון כמעט לתמיד. ובמה שמזכיר עצות אחרות, כנראה כוונתו למנוע הריון, עליו לשאול דעת רב מורה הוראה ויפרט לפניו דברי הרופא בזה.

אבל להעיר שלפעמים תכופות, אף שיש שקורים לזה התנגדות בדם, אין זה משפיע כלל על הנולדים. ועוד קורה, שלפני הלידה משתנה המצב לטוב וכו', והרי בנדון דידן, כיון שכותב שזוגתו תחי' יש לה קישוים כו' אפשר לבאר הענינים שכותב בזה, ולא בהדמים, והנפק"מ פשוטה, שע"י שתתחזק זוגת' בבריאותה, יש מקום לומר שיבטלו כל החששות שבענין.

והנה בכל ענין ובכל זמן נצטוינו להעלות בקדש להוסיף בעניני תורה ומצות ובפרט כשזקוקים לתוספת ברכה מנותן התורה ומצוה המצוה, ולכן מהנכון שהוא וזוגתו תחי' יוסיפו בהנ"ל מתאים למעמדם ומצבם, ובעיקר באתי לעוררו על ההכרח לקבוע לימוד בפנימיות התורה אשר בדורנו נתגלתה בתורת החסידות, שאם בכל הזמנים ובכל המקומות הי' הכרח בזה, עאכו"כ בתקופתנו ובמדינה זו.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין, וכן אשר זוגתו תחי' תשמור על מנהגן הטוב של בנות ישראל הכשרות, להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'תתקלח

התנגדות בדם: בזמן שנולד לנו בננו הבכור שי' נתודע שיש התנגדות בדם של אשתי לדם שלי המכנים בשם ";R8209#&-H factor" והמחלה של התנגדות הזאת יכולה חלילה לפעמים להזיק את הבנים הנולדים.