ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקלט

ב"ה, י"ז תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת מחנה גן ישראל אשר בקנדה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מערב חג הגאולה, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל וגאולתנו אנו בתכ"י.

ונעם לי לקרות הפרטים באופן הסתדרות הגן, וכן המחנה יומי,

ויהי רצון אשר ינצלו שבועות אלו להחדיר בבני הגן והמחנה יומי, אהבת השם ית' אשר הוא היסוד לכל מצות עשה, שבכללן מצות יראת ה' שהוא יסוד לכל מצות לא תעשה, באופן שיבוא לידי מעשה שהוא העיקר, ז.א. שמכאן ולהבא כל רואיהם יכירום כי זרע ברך ה' המה.

וגודל שכר כל המתעסקים ומשתדלים בזה, אם בנפשם או בגופם וגם בממונם, אין לשער, הן בגשמיות והן ברוחניות.

ויהי רצון שבקרוב נזכה להיעוד הקטן יהי' לאלף והצעיר וגו' ומבין המצרים אלו נזכה בעגלא דידן - שיהפכו לששון ולשמחה - לקיום היעוד דנחלה בלי מצרים.

בברכה לבשו"ט.