ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקמ

[טו"ב תמוז תשי"ט]

... בהנוגע לצירוף ביה"ס, שיהי' הכל במקום א' - מובן שאין לזה מקום כלל. וצריך להשתמט מזה בהחלט, אלא - שבאופן דיפלומטי מבלי לנגוע בכבודו של מי שהוא, ואפילו לא בישות של מי שהוא. וכמה הסברות לזה: הרי אין דרישה ומקום לבטל קהלתם ח"ו, ולצרפה לקהלתם. ועד"ז בהנ"ל אין להכריח את הצבור על תכנית חינוך אחת לכולם. ואדרבה צ"ל כמה תכניות - מובן שכולן עטה"ק - בכדי שכאו"א יבחור בהיותר מתאימה לו (והראי' - שבכפר חב"ד עצמו ייסדו ת"ת, ישיבה, ביסל"מ, בי"ס לחקלאות ועוד, אף שכולם חב"ד'ניקעס. ועאכו"כ - בעיר גדולה כ...), והכל מודים שכמה בתכנ"ס אפ"ל בשכונה אחת באם הנוסח שונה, ועד"ז בחינוך - יש מבכרים לימוד משנה או גמרא, בקיאות או חריפות, דינים או תורה לשמה ועוד ועוד. וככל שיקצרו בהשקו"ט בזה, ולא יבליטו את הפרינציפ שבהענין - טוב יותר בשביל שיהיו היחסים להבא טובים יותר ונוחים יותר.

ו'תתקמ

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 425.