ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקמא

[י"ז תמוז תשי"ט]

מאשרים קבלת מכתבו מט"ו תמוז עם המצורף אליו ומובנת התמי' והפלא הכי גדול אשר אין מזכיר אף מלה (לתוכן) התועדות של חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז, ואם המנהל הראשי דישיבת תומכי תמימים דכל מדינת... אינו מוצא לנכון להזכיר עד"ז מה יעשו אלה שלמטה ממנו במעמד ומצב, וק"ל.

ולפלא שלאחרי מלאת ל"ב שנה להנסים והגאולה יש לעורר על כגון דא, אף שלכאורה מקום לתירוץ ואמתלא שמאי נפק"מ בהודעה, ובלבד שיהי' הבכן. אבל רואים במוחש, וכמו שכתבתי לכמה מאנ"ש, שהידיעה שצריך להודיע למי בהנוגע לפעולות, מוסיפים במרץ בקיום הפעולות, וק"ל.

ויהי רצון שיבשר טוב בטוב הנראה והנגלה, ובין המצרים אלו נזכה בעגלא דידן שיהפכו לששון ולשמחה ויקוים היעוד דנחלה בלי מצרים.

ו'תתקמא

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 471.