ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקמג

ב"ה, י"ח תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אפרים

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ד תמוז עם המצורף אליו ובטח יכתוב מי שהוא בהנוגע להתועדות דימי הגאולה...

ב) במ"ש אודות סידור חוברת פלפול וכו', בטח נמסר הענין גם בשמי, וכשימצא עכ"פ אחד או שנים שיתענינו בזה, בטח יתן זה דחיפה לעוד תלמידים וכמרז"ל קנאת סופרים תרבה חכמה.

ג) במ"ש אודות תלמידים מבתי ספר הרשת - הנה כתבו כבר וכמדומה גם ב"כ תו"ת היו על החתום, שהחליטו שיבקרו מהר"מ או הר"י או מהמשגיחים דתו"ת בבתי ספר הרשת וכו' שמובן שזוהי הדרך לההכנה הכי נכונה להמשיך תלמידי הרשת לתו"ת ובתי ספר למלאכה וכו'...

ד) לסדר שיעורים בלימודי חול בישיבה, מובן שלא זו הדרך וכמדומה שכבר נדבר איזה פעמים, שצריכה להיות הבדלה בין זה המוסד בו לומדים לימודי חול, והישיבה, שיהיו המוסדות דוקא בריחוק מקום, כדי שתהא מחיצה ניכרת.

נעם לי במאד הידיעה ע"ד פתיחת הקייטנא, ובטח נתקבל מכתבי בקשר עם זה מאז.

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'תתקמג

מו"ה אפרים שי': וואלף, לוד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקד, ובהנסמן בהערות שם.

בטח נמסר: ראה גם לקמן אגרות ו'תתקסו. ו'תתקצז.