ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקמז

ב"ה, כ"א תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום 32/7, בו כותב אודות חוות דעת הרופא בהנוגע לזוגתו תחי' אשר כאילו אחד הצנור סתום.

ובודאי ביאר להם הרופא מומחה, אשר ישנם שני צנורות ובאם רק אחד סתום, אפשר עבור ולידה ע"י צנור השני, ועוד זאת אשר ישנם אופני טפול לפתוח צנור סתום אפילו בלא נתוח, שלכן כדאי שישאל עוד הפעם דעת רופא מומחה בהאמור (טפול שלא על ידי נתוח) ויהי רצון שיצליח בזה.

ומובן שעליהם להוסיף בהנהגה טובה בחיי היום יומים מתאים להוראת תורתנו תורת חיים ובפרט זהירות ודיוק בעניני חוקי ודיני טהרת המשפחה (נדה, הפסק טהרה, טבילה במקוה כשרה דוקא וכו').

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין, וזוגתו תחי' תשמור על מנהגן הטוב של בנות ישראל הכשרות, להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

וכשיכתוב שמותיהם בלשון הקדש (בצירוף שם האם שלו ושל זוגתו תחי') יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להנ"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

במזכירות שלי אין כותבים צרפתית, ולכן בא המענה בלשון הקדש, אבל הוא יכול לכתוב גם להבא בצרפתית, כיון שקורא הנני שפה זו.