ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקמח

ב"ה, כ"ב תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמענה לתוכן מכתבו בהנוגע לעניני... מובן וגם פשוט, שכיון שחננו השי"ת בכשרון בשטח החינוך על טהרת הקדש, ולא עוד אלא שפועל בזה באופן דמוסיף והולך, הרי פשוט שעליו להמשיך בזה, ואדרבה בתוספת התאמצות ובתוספת השתדלות, ובמכש"כ וק"ו מאלו שעד עתה לא התעסקו בזה, או שהצלחתם מסופקת, עליהם כולם החובה לנצל כחם להצלת נפשות בני ישראל, לעמוד בשורה ראשונה בכבוש נשמות בנ"י לגלות בהם הצפון וטמון שלבם ער להקב"ה לתורתו ולמצותיו, בגלוי בחיי היום יומים במעשה בפועל.

ובמ"ש אודות הקישוים הכספים שבהמצב בכלל, שלכן ישנה הצעה מסחרית - הנה בתור מאמר המוסגר, רואה הנני תקות קלושות לעתידו של מסחר פרטי באה"ק ת"ו (לבד אולי קונצרנים גדולים ונתיני חו"ל וכו') ומכמה טעמים והעיקר מפני ההתחרות של הארגונים השונים בזה. וכותב הנני עד"ז כאמור בתור מאמר המוסגר, כי אפילו באם הי' עתידות, כוונתי בהנוגע לחומריות וגשמיות - גם אז לדעתי אין כל מקום לסברא האמורה, שיעזוב חלקו היפה חינוך עטה"ק. ומאמר מוסגר שני, שכפי כל השערות בשכל הבריא, הנה ענין החינוך באה"ק ת"ו כר נרחב הוא לא רק לפעולות אלא גם לשכר כפשוטו, משכורת ההולכת וגדלה, ומזה מענה על נקודה השני' ככתוב בארוכה במכתבי הנ"ל, שמתאים להוראת תוה"ק מעלין בקדש ולא ח"ו להיפך...

מובן ע"פ מ"ש לכמה מאנ"ש, שאף שענין קבלת עול יסוד ושרש העבודה היא, ורישומה צ"ל ניכר במשך כל היום וכו' ולא רק באמירת מודה אני והודו לה', הנה להצלחת העבודה דרוש שיהי' לו בזה טעם ועונג וספוק נפשי גם בכלי השכל, ולכן הצעתי מקומה, באם שניהם יקבלו זה עליהם מתוך הסכמה מלאה ולא מפאת קבלת עול גרידא.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו ומובן שגם אותו בכלל שיבשר טוב מהצלחתו מופלגה, מתאים לקוים האמורים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.