ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקמט

ב"ה, כ"ג תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח"י תמוז, בו כותב ר"פ מההתועדות דימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וגאולתנו אנו, שהיתה גם גאולת הרבים והצלת התורה.

ויהי רצון שתכה"י יבשר טוב בהנ"ל, וכן בעניניו הפרטים, ובנקודה התיכונה הפצת המעינות חוצה, שעי"ז מקרבים קיום היעוד (שמבין מצרים אלו נזכה בעגלא דידן) לנחלה בלי מצרים.

בברכה לבשו"ט.

ו'תתקמט

נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 238.