ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקנ

ב"ה, כ"ג תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח"י לחדש הגאולה, בו כותב ר"פ מההתועדות דימי חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז, ומסיים גם בבשורה טובה בהנוגע...

ויהי רצון שימשיך בבשו"ט בענינים הכללים והפרטים גם יחד, ומהם בנקודה התיכונה, שכאו"א מתעסק בהפצת המעינות חוצה, אשר הפצת המעינות בכלל ובפרט בימי בין המצרים, ענין ושעת הכושר לעורר אשר מפני חטאינו גלינו מארצנו וכו', והתקון לזה ע"י התשובה על הנ"ל והמשכת כל הענינים משרשם ומקורם, שבלימוד התורה ה"ז המשכת התורה ואור התורה - מהמאור שבה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ו'תתקנ

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 487.