ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקנא

ב"ה, כ"ד תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות הצום ת"ב וביום הכפורים.

מובן שצריך לצום כל היום כולו כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, ועל ידי שימעיט במלאכה באותו היום ככל האפשרי והעיקר שיהי' עסוק בענינים שימנעוהו לחשוב ע"ד הצום, יוכל למלאות האמור, אלא שבתור הוספה ישאל אצל רופא, שישנם כדורים הממעטים כח התאבון למשך כמה וכמה שעות, ואולי עוד יותר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.