ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקנג

ב"ה, כ"ז תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

משתתפי האסיפה דג' תמוז

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"כ מאסיפה האמורה, מההצעות והחלטות בעניני הפצת המעינות.

ויהי רצון שתקוימה ההחלטות בפועל ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, וכדיוק לשון אגרת הקדש להבעש"ט, יפוצו דוקא.

ויקוים בזה, גלתה, לשון גילוי, יהודא, ענין ההודאה בכל הציור קומה (הפרטית והכללית כיון שיגיעו המעינות גם חוצה ע"י שתהי' ההפצה) מעוני עוצם אתכפיא, ומרוב עבודה, כי היא ישנה בגוים ולכן עבודתם בהתגברות יתירה, ולכן לא מצאה מנוח, ושכרה על שלא מצאה אשר כל הוא רודפי' כמ"ש טוב וחסד ירדפוני, והשיגוה בין המצרים, מן המיצר כו' עד העלי' לדלית מחשבה תפיסא בי' וכמבואר בפירוש אדמו"ר הצ"צ ברשימות לאיכה א, ג.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולבשו"ט בכל הנ"ל.

ו'תתקנג

נדפסה בלקו"ש ח"ד ע' 1333 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.