ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקנד

ב"ה, כ"ז תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

ועד הרוחני דכפר חב"ד באה"ק ת"ו

מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ר אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ב תמוז עם המצורף אליו, ועל ראשון ראשון וכו'.

א) במה שלא קבלו תשובה מכאן על המכתבים.

כבר כתבתי לכמה מאנ"ש, וזה כמה פעמים שבקשתי כפולה ומשולשת לא

להתחשב עם עכוב המענה, ואפילו כשאין מענה, שהוא מרוב הטרדות, ואם בכלל הדברים אמורים, עאכו"כ ועד רוחני, שבזה דין תורתנו הק', אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות על אתר, ובעניני תורה ומצות, הרי יפה שעה אחת קודם.

ב) בענין השמיטה והצרכני'.

הנה אף שלכל לראש ענין הזהירות בענינים אלו נוגע להצרכני' כיון שרוב האוכלים מגיע לכפר חב"ד על ידה, מובן שצריך לפרסם בכלל רשימת אוכלים המותרים בלי פקפוק וכו' שהרי בודאי שכמה אוכלים וכמה מאנ"ש קונים שלא ע"י הצרכני', וק"ל.

וכיון שכמה חילוקי דיעות בכשרות הנ"ל, הרי על הועד הרוחני בראשיתו של מרא דאתרא, לברר דעת תורה ולפרסם זה...

ויהי רצון שכאו"א בתוככי כללות התמימים ואנ"ש ימלא תפקידו להפצת המעינות חוצה אשר עי"ז מקרבים יעוד ימים אלו אשר מבין המצרים יגיעו לנחלה בלי מצרים ועד למרחב העצמי (יעוין רשימות הצ"צ לאיכה א, ג) ויהי' זה בעגלא דידן ע"י משיח צדקנו.

בברכה לבשו"ט.

נתעכב השילוח ובנתיים נתקבל מכ' בהנוגע להקס"ד דבנין מקוה בביהכנ"ס הישן, וכבר עניתי להרימ"מ שי' ליס בשלילה.