ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקנה

ב"ה, כ"ח תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ג תמוז.

בעת רצון יזכירוהו עוד הפעם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לתוכן כתבו.

וכיון שזכה כ' להשתתף בהפעולות הכי נשגבות להצלת כ"ק מו"ח אדמו"ר בימים ההם בזמן הזה, יהי רצון שיעמוד לו זה בכל המצטרך לו מרוח ועד בשר ובזה כמובן לכל לראש ולראשונה בריאות הנכונה הרחבת הפרנסה ולבשו"ט בטוב הנראה והנגלה בכלל.

ומענינים הפרטים לענינים הכללים אשר ימי בין המצרים אלו יהפכו בקרוב לששון ולשמחה ונזכה לקיום היעוד לנחלה בלי מצרים.

בכבוד וברכה.