ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקנו

ב"ה, כ"ח תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

מחו' הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה גרשון שי' וזוגתו הרבנית מרת גסי'

תחי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מועש"ק, בו כותב בקיצור נמרץ גם ע"ד התועדות חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז, ויהי רצון שיומשך רושם ההתועדות על הימים וחדשים הבאים לאחרי זה.

בעת רצון יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם מתאים לתוכן כתבו.

ובהמצאנו בסיום וחותם חדש הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, זכותו ירבה ההצלחה בכל ענינים הכללים והפרטים של כאו"א מאתנו בתכ"י ומתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

במ"ש בשער היחוד והאמונה, ואתה מחי' א"ת מחי' אלא מהוה, כמדומה מזמן כתבתי לו בזה שהוא גם בר"ח שער הקדושה סוף פ"ז בשם רז"ל ועד"ז בפרדס שער ו' פרק ח', של"ה דף מ"ח ע"ב ועוד.

ו'תתקנו

מו"ה גרשון: חן, חיפה. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'תיב, ובהנסמן בהערות שם.