ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקנז

ב"ה, כ"ח תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום 12/7, בו כותבת ראשי פרקים מאשר עבר עלי' ואשר שואפת לחיים דתיים ולהתמסר לחינוך ילדים ילדי ישראל ברוח ישראל סבא, אלא שיראה מהשפעת הסביבה.

והנה בארצנו הקדושה תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו, כמה אפשריות ישנן לדור בסביבה דתית, והרי ציווי תורתנו תורת חיים הוא, וכהוראת המורה הגדול הוא הרמב"ם, צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד וכו' ויתרחק מן הרשעים כו' ילך למקום שאנשי' צדיקים ונוהגים בדרך טובים, ולפני זה מבאר הטעם, כי - דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדיעותיו ובמעשיו אחר ריעיו ומכריו.

ועד"ז הוא ג"כ בהנוגע להתעסקות בחינוך דתי, אשר כמה וכמה מוסדות דתיים מחפשים מורות ברוח האמור במשכורת מתאימה ובתנאים מתאימים.

וכיון שכבר יש לה ותק בשטח החינוך, בודאי שבהשתדלות תמצא מקום מתאים לנצל כשרונותי' בחינוך המקרב את לבם של בני ישראל לאבינו שבשמים, ובודאי שזכות עבודת הקדש תעמוד לה בעניני' הפרטים, לשלוה פנימית שלוה אמיתית ולסידור מתאים בחיים בכלל ובנקודה התיכונה שידוך טוב בכל הפרטים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.