ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקס

ב"ה, ב' מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה, בו כותבת ראשי פרקים מאשר עבר עלי' ומצב רוחה עתה, שנראה לה, שנמצאת היא במצב של ירידה חלילה, והעדר הרגש לבני אדם אשר בסביבתה, וחוסר התאמה בין הנהגתה בפועל ורצונה וכו'.

והנה לכל לראש, באשר האדם בטבע נמשך אחרי סביבתו, ולומד לא רק מהנהגתם אלא גם מהידיעות שלהם ומהשקפת עולם שלהם, ביחד עם זה גם בסביבה עצמה, אין דיעותיהם שוות בתכלית, - עלי' להסתדר בסביבה המתאימה לדרכה אשר בחרה בחיים, דרך האושר האמיתי, דרך תורתנו תורת חיים, ובסביבה זו עצמה להתקרב לאלו המתאימים ביותר להשקפת חיים תורנית, אשר היא - התורה - גם כן המביאה שלום בין הרגשות השונים אשר בנפש פנימה, וכן בין האדם והסביבה, ובכללות לעולם שמחוצה לו, ובסגנון חז"ל, התורה היא העושה שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה.

במ"ש אודות מצב ירידה - מובן וגם פשוט, שאפילו אם נכונה ח"ו בהערכה זו, אין התקון לענין בהרגש של נפילת רוח או נמיכות נחיתות וכו' כי אם אדרבה צריך לעורר אומץ נוסף והבאת כחות פנימים נעלמים לידי גילוי להתגבר על הירידה, ועד כדי להוסיף גם בערך המצב שלפני הירידה, וכתפקיד של האדם אשר צריך הוא כל ימי חייו, ללכת מחיל אל חיל, להיות מהלך קדימה וכיון שזהו תפקיד של האדם, בודאי אשר בורא האדם נותן לו מלכתחלה הכחות למלאות תפקידו זה ככל הדרוש.

נקודה חשובה חסרה במכתבה, ואפשר שגם בה פתרון עכ"פ לחלק מהתופעות בלתי רצויות, אודותן כותבת במכתבה, והיא, היחסים שלה למשפחתה ולהקרובים ביותר וכן בהנוגע לשטח שידוכין, ובטח תמלא גם עד"ז בהזדמנות הבאה.

לשאלתה בסיום מכתבה בהנוגע להתחומין של השכל ושל הרגש, צודקת בהנחה כי אין לדכא את הרגש, כי אם ככל עניני האדם לפעול גם בו בכדי לעלות להשלימות הדרושה, אלא שפעולת הרגש צריכה להיות תחת השגחת השכל. במלות אחרות, בסגנון חז"ל, המוח צריך להיות שליט על הלב, ששני דיוקים בזה: א) שהמוח צריך להיות שליט, ב) שהלב צריך לפעול, אלא שתחת שלטון המוח.

מובן שאין לקבוע מסמרות לכל בני אדם ולכל המצבים וכו' עד כאן תחום השכל ומכאן תחום הרגש ולהיפך, כי שונה הדבר מאחד לשני, ושונה הדבר ממצב זה למצב אחר, וכמו בכל עניני האדם תמיד יש למצוא הוראה בתורה איך על אדם פלוני להתנהג במאורע פלוני ולהגדיר גבולים בהאמור, ובמקום ספק הרי כבר נאמר ותשועה ברוב יועץ עם מכירים וידידים, אלה אשר גם השקפת עולמם מבוססת על יסוד האמיתי יסודי התורה והמצוה.

אינה כותבת על אודות תכנית הלימודים שלה, ובטח יש לה קביעות עתים בלימוד המוכרח בכדי לדעת את המעשה אשר תעשה ואלה אשר לא תעשינה, וכן הלימוד הנוגע לביסוס השקפת עולם מתאימה למסורת אבותינו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר