ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקסא

ב"ה, ב' מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו וכן הפ"ש אשר מסר על ידי הנוסע ממחנו להכא.

ובמה שכותב אודות נסיעה ובקור כאן.

כבר ידוע ומפורסם שאין דעתי נוחה מזה כלל וכלל ומכמה טעמים נוסף על זה שנסיעה כזו כרוכה בכמה טרדות והוצאות, הוצאות במרץ והוצאות בממון והוצאות גם בעניני בריאות,

וביחד עם זה אשר כר נרחב לכל אחד ואחד מאנ"ש בפאריז וסביבותי' לפעול מתאים לתפקיד האדם וכדבר משנה, אני נבראתי לשמש את קוני, ז.א. הליכה מחיל אל חיל בתורה ומצותי' בהנוגע לעצמו ובהנוגע להשפעה על הזולת.

נוסף על כל הנ"ל, בהתבונני על אלו שבאו לכאן, ובהשינוי שחל בהם, לגבי אופן חייהם לפני זה בפאריז, מוכרחני לומר אשר ברובם, נתגבר פזור הנפש שלהם ביותר וביותר, כמה מזמנם ניתן על ענינים שבאופן חייהם לפני בואם לכאן, לא הי' בזה כל הכרח כלל, ויכולים היו להקדיש זמן זה לרוחניות ועכ"פ לענינים שיש בהם תכלית, ולא אבוד זמן על ענינים טפלים ענינים של חיי שעה ועוד פחות מזה. ואם בכלל הודיעונו חז"ל, שישיבת כרכים קשה, עאכו"כ בקור בכרך בארצוה"ב, שזוהי מדינה מפורסמת בפזור הנפש, הנחות העולם, וההוא ה;63636#&א טומעל פון דער גאס, אלא שמובן שבד' אמות של בני ישראל, הגאס הוא של היתר, אבל מטשטש ומשפיל את האדם מדרגתו בכמה וכמה שטחים. והלואי היו רובם של אנ"ש שבאו לכאן מצרפת שומעים לקולי, ובחסד וברחמים מתוך שמחה וטוב לבב חוזרים לפאריז וסביבותי' למלאות שם שליחותם להחזקת היהדות בכלל ולהפצת המעינות ביחוד.

וכל הנ"ל אמור גם לאלו שבקרו כאן לאיזה שבועות, כמו שהראה הנסיון שבזבזו זמנם ומרצם כנ"ל והעיקר על האפליות שלהם כאן, שצריך חסיד ליתן הזמן והכחות שלו לא רק על עניני נה"ב אלא גם על למטה מזה, על ענינים שלא הי' עולה בדעתם כלל לפני בואם לכאן, ואין להאריך בדבר המצער ביותר.

והלואי הי' מפרסם דברי אלה באופן שיפעלו גם על אחרים, וגם על אלו שבאו לכאן, לעשות ככל האמור לעיל.

בברכה לבריאות הנכונה, ואשר מתוך מנוחה שמחה וטוב לבב יעסוק בתורה ובמצות במקומו עתה, וישמש דוגמא לכל אנ"ש אשר שם וגם אשר מחוצה לשם שיעשו ג"כ ככה, וכבר נאמר עשה האלקים את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים.

ובברכה לבשו"ט בכל האמור.