ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקסב

ו'תתקסב

האגרת היא אל הג"ר מרדכי מענטליק, ונכתבה על גליון שאלתו מיום ו' מנ"א תשי"ט:

בשיחת שמח"ת תשח"י.. כל המעל"ע דשבת וגם תוספות שבת הוא גדר נקודה אחת..

ראי' על זה מדברי המכילתא.. אמנם בהשיחה די"ג תמוז השתא נתבאר ג"כ בענין הנ"ל בשם הראגאטשאווער והובא ג"כ המכילתא ונתבאר אשר אם לא הי' לימוד מהפסוק היינו חושבים שהוא גדר נקודה ועל זה מגלה לנו הפסוק שהוא גדר מצורף.

וראה בזה גם לעיל ח"ב אגרות קעו. קפג. ובארוכה לקו"ש ח"ח ע' 50 ואילך.