ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקסג

ב"ה, ו' מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק וכן הקודמו, ובטח ידוע לו שכתבו לכל אלו שהציע לכתוב אליהם.

ובמ"ש בהנוגע לקטנות, לפלא שמחפש סברות מפני מה בז להאמור לאחרי שמדובר זה כו"כ פעמים ומיוסד על דברי קדש רבותינו נשיאינו, אז ווי מען שטעלט זיך אוועק וכו'.

ולפלא שממכתב למכתב מקים עוה"פ מצרים וגבולים ועוה"פ צריך לחזור הפס"ד שמלך (מאן מלכי רבנן נשיאינו ועניניהם ומוסדות שלהם) פורץ גדר. וכמדובר בהתועדות בפירוש אדמו"ר הצ"צ (אשר פוסק הוא בענינים שלנו ובאתרא דרב נהוג כרב) אשר מבין המצרים יבואו למרחב העצמי לנחלה בלי מצרים. עיין רשימת איכה א-ג: ולשבח י"ל וכו'.

בברכה שבקרוב נזכה לקיום היעוד שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה.