ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקסד

ב"ה, ו' מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת בית מדרש למורות, בית רבקה,

ובית הספר בית רבקה, אשר בצרפת

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מג' מנ"א עם המצורף אליו, תכנית הלימודים בקשר עם שנת הלימודים הראשונה דבית מדרש למורות.

ונעם לי לקרות פרטי התכנית, ובאיזה מקומן בהאמור - באם יהא צורך - יבוא מכתב מהמל"ח.

ומה שעלי להוסיף, אשר בודאי גם בעש"ק מתחיל היום בלימודי קדש, נוסף על תפלה, עכ"פ איזה רגעים, ובפרט - הקשור בענין דיום זה, ז.א. פרשת השבוע, וכמדובר בשו"ע שביום זה יקראו שנים מקרא ואחד תרגום, כן הרי זה מענינים דשבועות אלו, להיות נותנים להתלמידים צדה לדרך, כוונתי לימי החופש, ואדרבה חדשים אלו [ובפרט תשרי] זקוקים לתוספת בכל עניני יהדות תורתנו ומצותי', שהרי מרובים הם בדינים ומנהגים וכו' נוסף על כל ימות השנה, ובהתאם להאפשריות - כדאי הי' למצוא מסגרת מתאימה שלא תפריע בהענין דחופש וביחד עם זה תמלא ימים אלו בהאמור - מרצונם הטוב ולא מתוך הכרח בית המדרש ובית הספר, ורואים במוחש אשר חדשים אלו ימי רצון הם ביחוד לקליטה טובה בעניני יהדות, וכמובן גם בשכל אנושי כיון שהלימוד מצורף למעשה בפועל עניני החג ושלפניהם ושלאחריהם והשפעתם ניכרת במשך כל ימי השנה. וכמו שגם בפנימיות הענינים, הרי ידוע דכל יו"ט ומועד, כללי הוא לכל השנה בעניניו; ראש השנה לעניני קבלת עול מלכות שמים, יום הכפורים - ענין התשובה, סוכות - שמחה של מצוה וכו'.

בכללות בהנוגע לספרי לימוד אשר יש ספק בהם, ספק בכגון דא יש לדונו לחומרא, כי הרי המדובר בחינוך נוער אשר אפילו חסרון קטן יש להזהר ממנו, ביותר, וכידוע הדוגמא אשר חריץ קטן בגרעין יכול לקלקל כל גידול האילן ח"ו וק"ל.

ולהנ"ל אין להביא ראי' להיתר משימוש מספר שבו כמה מחברים מבלי הזכרת שם המחבר, ורק ליקוט מעט עניניו, משא"כ ספר שלם ממחבר מסוים, שזהו נתינת הכשר על כל עניניו.

ובימי בין המצרים אשר אמרו רז"ל (שבת קיט, ב) לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תשב"ר, יוסיף כאו"א בתכ"י בתקון הענין ע"י הוספה והתאמצות יתירה בחינוך על טהרת הקדש של בני ישראל, דפשיטא שגם חינוך הבנות בכלל זה [וכמובא בפוסקים ומהם בהלכות ת"ת לרבנו הזקן סוף פרק א', גם הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן וכו' כל מצות עשה שאין הזמן גרמא וכל מצות לא תעשה של תורה וד"ס], וגם זה יקרב היעוד אשר יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה, ותקוים ההבטחה דנחלה בלי מצרים.

בכבוד ובברכת הצלחה.