ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקסו

ב"ה, י"ג מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שמים הר"י שי'

שלום וברכה!

הגיעתני בשורה טובה אשר נולד לו בן למזל טוב והכניסוהו לבריתו של אברהם אבינו בשעה טובה ומוצחלחת.

ויהי רצון שיגדלוהו ואת כל יו"ח שי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים, מוארים באור וחום חסידותי.

וזכות התעסקותו בלימוד תורתנו תורת חיים עם בני ישראל, בני אלקים חיים, תרבה בברכות השי"ת והצלחתו במלאכתו מלאכת הקדש, ובעניניו הפרטים גם יחד.

בודאי נודע לכת"ר (ואולי גם ראה) החוברת פלפול התלמידים שהו"ל פה, ובה חידושי תורה בנגלה ובחסידות מתלמידי תומכי תמימים דפה.

ומהנכון ביותר וביותר שיו"ל עד"ז גם מתלמידי תומכי תמימים דלוד.

ובודאי למותר לעורר אודות זה, אבל נצטוינו אין מזרזין אלא למזורזין. ואם רק יש אפשריות, הרי מהמתאים ביותר שיו"ל אם לח"י אלול או לחדש תשרי הבע"ל, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ובסיום מעין הפתיחה בברכת מזל טוב ולבשו"ט בכוב"פ.

ו'תתקסו

הר"י שי': גרוסמן, לוד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'שסו, ובהנסמן בהערות שם.

ומהנכון ביותר: ראה גם לעיל אגרת ו'תתקמג.