ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקסז

ב"ה, י"ג מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס

וכו' הרש"י שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מער"ח מנחם, ובמ"ש אודות שאלת הרבנות הראשית, כנראה מכמה ידיעות ושמועות שמתקבלות כאן באופן ישר מצדדין וצדי צדדים, השקו"ט עתה אינו נוגע ולא תשפיע ביותר ואפשר שלא תשפיע כלל וכלל - על הבפועל, כיון שבהבחירות בפועל - כמה חדשים לאחרי הבחירות להכנסת, וכל ענין דרבנות-ראשית, נעשה לענין מפלגתי, ובמילא יקבע הכח שיהי' למפלגה פלונית או פלונית לאחרי הבחירות להכנסת...

נתקבל ספרו, סופרים וספרים, שני חלקים. וחכיתי באישורו לקבלת חלק השלישי, שנכתב אודותו באיזה מקומות. וכיון, אף שלע"ע לא נתקבל, אבל שואל עד"ז במכתבו, מאשר הנני שקבלתי שני החלקים.

וכדרכו של איש יהודי - בהערה תיכף על אתר, שבהעריך החלק שבשני חלקים אלו המוקדש לחלק דפנימיות התורה לגבי חלק דנגלה, ועוד וגם זה עיקר, בהביא בחשבון שבהנוגע לנגלה דתורה, כמה מעריכים ישנם משא"כ לפנימיות התורה, יש מקום לומר, שבע"ח גדול כת"ר בהערכות בהנוגע לחלק פנימיות התורה, שנתגלתה בדורנו בתורת החסידות. ובפרט שזכתה דוקא תקופתנו זו לפרסום הכי רחב בתורת החסידות, תורת חסידות חב"ד ותורת חסידות הכללית, אף שכמובן - הענין דהוי זהיר טפי בהנוגע אליו הוא - תורת חב"ד.

להפתעתי - מצאתי בחלק החב"ד ג"כ בהנוגע להגדה עם לקוטי מנהגים וטעמים, שלא ידעתי עד"ז עד עתה. ולפלא קצת, שהרי אמרו חז"ל הנותן מתנה - צריך להודיעו.

ומעורר הנני בזה, כי הרי אפשר שישנם עוד מאמרים כאלו, ובטח בהזדמנות ימציאם ע"י עו"ר. ות"ח מראש.

ומענין לענין באותו ענין, זה מזמן שבקשתי שישלחו לכת"ר את היו"ל ע"י קה"ת לאחרונה בנגלה, נוסף על הנדפס בדא"ח. ומהנכון ביותר וביותר, שבאפשריות הראשונה יתפרסמו הערכות עד"ז...

הערה טכנית בהוספה על האמור, שכדאי הי' לציין בהספרים חלק א' ב' וכיו"ב, או (באם אין בהם המשך הגיוני) עכ"פ למצוא עצה איך להבדיל בין חלק א' לחבירו.

כמדומה שבתקופה זו נוהג לשנות מקומו, או כלשון הרגיל "לקחת חופש" (מובן שסתירה מרישא לסיפא, שהרי חופש אי אפשר לקחת, אלא לקבל. שבאם אפשרי לקחת בעצמו, הרי גם מלכתחלה חפשי הוא. ועוד שהוא בעצם היפך הענין דעבדי הם.

ובכ"א - התוכן מובן, וכיון שכוונתו לבריאות, ה"ה ע"פ תורה) - ויהי רצון שיהי' בהצלחה, וישמש החופש להוספה בחירות אמיתית, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

בכבוד וברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ו'תתקסז

חלקה נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 500 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

הרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תתקכה, ובהנסמן בהערות שם.

שאלת הרבנות הראשית: ראה גם לעיל שם.