ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקסח

[י"ג מנ"א תשי"ט]

... ג) נבהלתי בקבלי מכתב מ... ע"ד ההתועדות בביהכנ"ס שהשתתף בה הוא, בהנוגע לסגנון דבריו שהשתמש בבטוים מסוימים בהנוגע לפלוני ופלוני וכו'.

ד) והנה בודאי למותר להאריך - עד כמה שהיתה המס"נ של רבותינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע על הפצת המעינות חוצה, ודייקו גם כן בתיבת חוצה, לא רק בתיבת המעינות, שמזה מובן עד כמה מופרך בהחלט כל ענין המנגד ולוחם נגד הפצה. ובודאי למותר להדגיש שהשתמשות בביטוים אי מתאימים באיזה מקום שיהי', אפילו כשאין אף אחד מן המתועדים רוצה למצוא חסרון, ובכ"ז הרי דבור הנאמר ברבים, אחריות גדולה בזה. עאכו"כ שבין המתועדים כאלה שאין עינם טובה בחסידות ועניני'. וענין הפצת המעינות, כיון שזהו ציווי רבותינו, ז.א. ענין מן התורה, הרי גם ספיקו לחומרא, עאכו"כ שההפצה היא הצלת נפשות ישראל, כפקוח נפש, ועאכו"כ בהתועדות האמורה שהענין הוא ודאי ולא ספק.

ה) ישנם כאלו שביטוים הנ"ל באים כתוצאה ממה שטעמו יי"ש יותר מעט מהמדה, אבל גם בזה איני רואה כל הכרח, ואדרבה - ע"פ כו"כ שיחות מכ"ק מו"ח אדמו"ר מגונה הדבר (באם לא לומר ביטוי חריף יותר) מצ"ע ג"כ.

ו) איני יודע אם הייתי כותב הנ"ל באם הי' שייך רק להעבר, אבל כיון שחוששני גם בהנוגע להבא, הריני מודיע דעתי גלוי' וברורה, שהשתמשות בביטוים האמורים, מלבד שהיא אסורה ע"פ התורה [כפס"ד של רבנו הזקן או"ח סי' קנ"ו סעי' י-יא ובסוף הלכות אונאה סעי' כה], ה"ה גם מנגדת לעבודת כ"ק רבותינו נשיאינו, ובאם לקיחת משקה יש לומר שתפגע בהאמור, הרי גם מזה יש להבדל במקום שיש חשש הנ"ל.

ז) מובן שברשותו, ואולי עוד יותר מרשות, לפרסם את האמור, ובפרט שגם אני מעורב בתוך כל הענין, שהרי מכתבי תלונה מ... שנתקבלו אלי, הם בטענה בראש - שכל הנ"ל נדבר עי"ז שבחרו בו בשליחות למדינה פלונית בשליחותי מיוחדת שלי.

ח) מובן ג"כ שבהנ"ל אין כל ענין של קפידה רוגזה וכו' - כ"א הודעה על טעות שטעיתי, שאמרתי שפלוני בודאי יעשה כל התלוי בו כפי הכוונה, כפי שאני מבין הכוונה, ובאותן הדרכים המובילות לכוונה זו, וכנראה שבנוגע לדרכים עכ"פ - טעיתי טעות גמורה.

בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להצלחה מתאים לתוכן כתבו. ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה.

ו'תתקסח

נדפסה בס' השליחות ע' 268.