ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקע

ב"ה, י"ד מנ"א, תשי"ט

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישראל

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ובהמשך למכתב הקודם שנענה בו על קצת השאלות.

בהנוגע להתיירים המבקרים בכפר חב"ד, מובן שנכון הענין דקבלת פ' במאד.

ומכמה טעמים שכתבתי כבר ועוד כהנה, אלא שמובן ג"כ שיש לתקן ככל האפשרי את המגרעות שמזכיר אודותן, כמובן בדרכי נועם ובדרכי שלום, ותמי' גם הספק האם להזמינם לבקור, שהרי אדרבה צריך להשתדל בזה כו"כ [אולי במקרה יוצא לגמרי מן הכלל יש להשתדל שיהי' הביקור באופן שבו ביום יוכלו לנסוע חזרה ולא ללון בכפר חב"ד. וד"ל].

במ"ש ע"ד חוברת מבארת פרשת החינוך דחב"ד באה"ק ת"ו ובפרט דבתי ספר הרשת, - בודאי אשר ידיעה מקורית בכגון דא טובה וגם נחוצה, אלא שכבר באה העת שצריך ענין חב"ד להעשות בסדר, ולא שמי שהוא ידפיס איזה חוברת בלי ידיעות מספיקות, או שתודפס בלא הגהה, והרי ישנם כמה מבני אנ"ש אשר כשרון הכתיבה בידם, וצריכים לזרזם בהאמור, ומה שלא להמשיך (פארציהען) הדבר, כיון שכבר נתעורר הענין הטוב.

בטח יענה בפרטיות בכל הנקודות שבמכ' הקודמים וגם אשר בזה, ות"ח מראש.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'תתקע

מו"ה ישראל שי': ליבוב, כפר חב"ד. אגרת נוספת אליו - לעיל ו'תשצב.