ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקעא

ב"ה, ט"ז מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אברהם מרדכי שמואל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק נחמו, ונהניתי ממ"ש שהיו שבועות של ופרצת, וכיון שמבואר בכ"מ ובתורת החסידות באר היטב, איך ששבוע כולל כל הזמנים, מריש שית אלפי שנין דהוה עלמא עד סופו, שלכן אומרים (תמיד בתחלת השבוע) היום יום ראשון וכו', הנה יתפשט הופרצת דשבועות האמור על כל השבועות שלאחרי זה, וגם הובטחנו, כשאדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה עאכו"כ באם מקדשין עצמן יותר ממעט, וק"ל. והרי ענין קדושה ע"פ תורת החסידות, הוא לא להתבודד במדבריות ולהיות שקוע בענינים שלפני הצמצום מבלי להרגיש את הנעשה למטה מעשרה טפחים, אלא כסיפור הידוע ששמענוהו מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שאדמו"ר הזקן הטיף מוסר לזה איך שהי' שקוע בלימוד תורה באופן שמתוך כך לא הרגיש בבכי ילד קטן שנפל מעריסתו, וסיפורי נשיאינו הרי כל פרטיהם הרי הם הוראה, ומהסיפור בכל הפרטים מובן שהלימוד והבכן מזה ג"כ מדויק בכל הפרטים, ז.א. שאפילו אלו שהם בבחי' תינוק, עד שגם בשכיבתם ושינתם ניכר בהם החילוק, מוטלים הם בעריסה ולא במטה סתם, והנפילה היא בהיותם בלא"ה בשינה, ומאידך גיסא, הרי הלומד למד בהתמדה ושקידה ובהעמקה עד שלא הגיע לחוש השמיעה שלו כל ענין הבכי' של התינוק בכל זה הנה נשמה חדשה דאצילות, מורה הוראה גם לו, שלא זו הדרך שלא להרגיש בענין הכי נמוך בעולם הכי נמוך הוא עולם העשי', והלימוד מזה, ללמוד ולעשות, הרי מבואר הוא.

בברכה לבשו"ט בכל אותן הענינים אודותם כותב במכתבו ענינים הכללים ובענינים הפרטים.

ובעת רצון יזכירו כל הנ"ל על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לבשו"ט בכל הנ"ל ובאופן דמוסיף והולך.

בברכה.

ו'תתקעא

מו"ה אברהם מרדכי שמואל שי': לידר, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'תט, ובהנסמן בהערות שם.

של ופרצת: ראה לעיל אגרת ו'תקמא, ובהנסמן בהערות שם.