ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקעג

ב"ה, ט"ז מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מי"ב מנ"א.

ובעת רצון יזכירוהו עוד הפעם וכן אותן שכותב אודותם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ויהי רצון שיבשר טוב בהנ"ל בטוב הנראה והנגלה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

לפלא גדול מ"ש שלא יכול להשתתף בהתועדות דחג הגאולה מצד וכו' שאם זה שאין לו כל מניעות צריך להשתתף בהתועדויות כאלו, עאכו"כ זה שיש איזה מניעה, שהרי ההשתתפות בכחה היא לבטל המניעות ולהמשיך ברכות השי"ת בכל המצטרך, וק"ל.