ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקעו

ב"ה, כ' מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מר"ח מנ"א עם המצורף אליו ולפלא שלאחרונה התחילו כל אנ"ש לקצר במכתביהם וכנראה שדוקא בשנה דופרצת מתנהגים באופן הפכי בכתיבה וכו'.

ויהי רצון שבארבעים יום שבשנה זו (שקודם ר"ה הבע"ל) יהי' כמבואר באגרת התשובה לרבנו הזקן סוף פרק ט': הי' רגיל לקרות דף אחד וכו' בכדי להשלים את כל מה שהי' צריך להעשות בשנה זו, שנה תמימה ועבורה שנת שבתון לה' שנת ופרצת והרי השי"ת רצון יראיו יעשה, נאר מ'דארף וועלען אויף א אמת.

ויהי רצון בהמשך להענינים שכותב במכתבו שיבשר טוב בשינוי עיקרי בהתאם להכתוב לעיל, וכעוסק בצ"צ יבשר טוב בהם ומזה יומשך גם בעניניו הפרטים לבריאות ולהסתדרות בקרוב בשידוך טוב בגשמיות וברוחניות, בקרוב ממש.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר